Thử tài suy luận với năm câu đố

Thử tài suy luận với năm câu đố

Yêu cầu đưa ra ở mỗi câu đố là khác nhau nhưng đều đỏi hỏi bạn phải suy luận và tính toán cẩn thận.

Câu 1: Số nào khác với các số còn lại trong hình tròn?

Thử tài suy luận với năm câu đố

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-suy-luan-voi-nam-cau-do-4031167-p2.html”>>>Đáp án

Câu 2: Bỏ ba que diêm để hình dưới đây chỉ còn lại ba hình vuông?

Thử tài suy luận với năm câu đố - 1

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-suy-luan-voi-nam-cau-do-4031167-p3.html”>>>Đáp án

Câu 3: Tìm quy luật và điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Thử tài suy luận với năm câu đố - 2

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-suy-luan-voi-nam-cau-do-4031167-p4.html”>>>Đáp án

Câu 4: Di chuyển 4 que diêm để được 7 hình vuông?

Thử tài suy luận với năm câu đố - 3

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-suy-luan-voi-nam-cau-do-4031167-p5.html”>>>Đáp án

Câu 5: Tìm quy luật để điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Thử tài suy luận với năm câu đố - 4

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/thu-tai-suy-luan-voi-nam-cau-do-4031167-p6.html”>>>Đáp án

Theo Puzzles9