Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất được thiết kế như thế nào?

Nhà ga T3 Tân Sơn Nhất được thiết kế như thế nào?

Việt Chung – Đoàn Loan

Theo .net