Năm câu đố thử tài nhanh trí

Học sinh lớp cô Balnida phải làm một bài kiểm tra với năm câu hỏi. Nếu cũng học lớp giáo viên này, liệu bạn có vượt qua?

Câu 1: Cho ba chữ số 3. Số lớn nhất có thể tạo ra từ ba chữ số này là số nào?

Năm câu đố thử tài nhanh trí

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-thu-tai-nhanh-tri-4034143-p2.html”>>>Đáp án

Câu 2: Bạn cần điền số 32, 20, 46 hay 28 vào dấu hỏi chấm?

Năm câu đố thử tài nhanh trí - 1

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-thu-tai-nhanh-tri-4034143-p3.html”>>>Đáp án

Câu 3: Điền số thích hợp vào dấu hỏi chấm?

Năm câu đố thử tài nhanh trí - 2

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-thu-tai-nhanh-tri-4034143-p4.html”>>>Đáp án

Câu 4: Hãy di chuyển một que diêm để tạo thành phương trình đúng (không di chuyển que diêm ở dấu bằng và số 0)?

Năm câu đố thử tài nhanh trí - 3

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-thu-tai-nhanh-tri-4034143-p5.html”>>>Đáp án

Câu 5: Điền ba ký hiệu toán học vào dòng số dưới đây để được phương trình đúng?

Năm câu đố thử tài nhanh trí - 4

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/nam-cau-do-thu-tai-nhanh-tri-4034143-p6.html”>>>Đáp án

Theo 7-second riddles