điểm bất hợp lý trong tranh

Mỗi bức tranh có một hoặc hai điểm bất hợp lý, liệu bạn có thể tìm ra chúng trong 10 giây?

Câu 1:

Tìm điểm bất hợp lý trong tranh

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-bat-hop-ly-trong-tranh-4017536-p2.html”>>>Đáp án

Câu 2:

Tìm điểm bất hợp lý trong tranh - 1

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-bat-hop-ly-trong-tranh-4017536-p3.html”>>>Đáp án

Câu 3:

Tìm điểm bất hợp lý trong tranh - 2

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-bat-hop-ly-trong-tranh-4017536-p4.html”>>>Đáp án

Câu 4:

Tìm điểm bất hợp lý trong tranh - 3

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-bat-hop-ly-trong-tranh-4017536-p5.html”>>>Đáp án

Câu 5:

Tìm điểm bất hợp lý trong tranh - 4

>Đáp án” href=”https://vnexpress.net/giao-duc/tim-diem-bat-hop-ly-trong-tranh-4017536-p6.html”>>>Đáp án

Theo 7 second riddles